Skip to main content

Política de protecció de dades i privacitat

Llocs de l’Escola Betúlia

Escola Betúlia, SL (en endavant “Escola Betúlia“) només reconeix els següents lloc web, perfils en xarxes socials i seu (des d’ara “llocs de l’Escola Betúlia“), com de la seva propietat o dels seus col·laboradors, reservant-se el dret actualitzar la llista sense previ avís.

Lloc web oficial:

 • https://www.escolabetulia.cat

Xarxes Socials

Seu:

 • Direcció de l’escola: C / Progrés, 41. Badalona. 08912
 • Telèfon: 933 996 807
 • Correu electrònic: secretaria@escolabetulia.cat

Introducció

En compliment del Reglament general de protecció de dades, us facilitem la informació detallada relativa a la política de privacitat i al tractament de les dades personals.

Escola Betúlia garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i visitants, així com el seu tractament d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, havent adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i/o robatori de les dades personals facilitades.

En aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informem que l’utilització de determinats serveis en els llocs de l’Escola Betúlia, requereix que el visitant ens faciliti determinades dades personals que poden ser objecte de tractament i incorporació als fitxers de l’Escola Betúlia.

L’enviament voluntari de dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos i a la seva incorporació als nostres fitxers, així com l’acceptació de les condicions del tractament expressades a continuació.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercir els drets d’accés a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i/o sol·licitar la seva limitació. L’exercici d’aquests drets el pot realitzar el propi usuari a través del correu electrònic o en la direcció que s’exposa a l’apartat: “Responsable del tractament de les dades”.

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell/ella són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a l’Escola Betúlia.

Informació bàsica sobre protecció de dades

 • Responsable del tractament: La titularitat del centre educatiu.
 • Finalitat: Gestió de l’acció educativa i orientadora.
 • Legitimació: Missió d’interès púbic.
 • Destinataris: No se cediran les dades a tercers, llevat d’obligació legal o en cas que sigui necessari per dur a terme l’objectiu de la contractació dels béns i serveis.
 • Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-los, oposar-se al tractament i sol·licitar la seva corresponent limitació.

Marc legislatiu

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l’Escola Betúlia es fonamenta en el marc jurídic següent:

 • Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (vigent fins a l’aprovació de la nova Llei Orgànica de protecció de dades).

En cas que es sol·licitin dades personals als usuaris, aquestes es tractaran d’acord amb el principi de protecció de dades personals establert pel marc legislatiu indicat.

Responsable del tractament de les dades

 • Responsable del tractament: Escola Betúlia, SL
 • Ubicació: C/Progrés, 41. Badalona. 08912.
 • Contacte: 933 996 807
 • E-mail: secretaria@escolabetulia.cat

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

Tractarem les teves dades personals demanades a través dels nostres llocs de Escola Betúlia, amb les següents finalitats:

 • Per gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional; la participació dels alumnes en les activitats curriculars; accions de tutoria i de comunicació amb les famílies; l’avaluació objectiva del rendiment escolar; el compromís dels alumnes i les famílies en el procés educatiu, i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
 • Enviament d’informació sol·licitada a través dels mitjans de comunicació disposats en els llocs de Escola Betúlia.
 • Per gestionar la difusió d’imatges, veus i material que han elaborat els alumnes en espais de comunicació i difusió de centre, amb relació a les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars que en duem a terme.
 • Per gestionar les credencials i els accessos als serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula.

En cap cas es destinaran aquestes dades a altres finalitats que no siguin les especificades, i no es lliuraran a terceres parts, llevat del cas d’obligació legal o que sigui d’obligat compliment, o en el cas que sigui necessari per dur a terme l’objectiu de la contractació dels béns i serveis que ofereix Escola Betúlia. L’usuari té dret a l’accés a les dades, rectificar-les, suprimir-los, oposar-se al tractament i sol·licitar la limitació de les dades facilitades mitjançant una sol·licitud on ho especifiqui clarament al correu info@escolabetulia.cat.

Quines categories de dades tractem?

A continuació, es detalla la informació sobre les categories de dades de les persones interessades, amb la identificació de les dades personals que es tracten:

 • Categories d’interessats: Alumnes, família o persones amb la tutoria legal dels alumnes menors d’edat; persones interessades a matricular-se al centre educatiu i centres educatius en els quals els alumnes han estat matriculats.
 • Col·lectius vulnerables: Sí, els alumnes menors d’edat.
 • Categories de dades personals:
  • ​Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI / NIF / NIE, adreça postal i electrònica, telèfons i fax de contacte, codis i claus d’accés als serveis digitals i telemàtics, imatge / veu i, si escau, signatura manuscrita / electrònica.
  • Dades de característiques personals: sexe, llengua materna, data de naixement, nacionalitat, dades familiars (dades identificatives i de contacte).
  • Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, historial acadèmic i professió.
 • Categories especials de dades: salut (certificats o informes mèdics i certificats d’invalidesa o incapacitat necessaris per a l’atenció adequada dels alumnes en l’àmbit escolar), necessitats educatives especials, observacions mèdiques i discapacitats.

Període de temps durant el qual les dades romandran emmagatzemades

Per gestionar l’acció educativa i orientadora, les dades d’expedient acadèmic són de conservació permanent.

Per a les activitats cofinançades pel Fons Social Europeu (FSE), les dades es conservarien durant el temps necessari fins que finalitzin tots els procediments que comporten els ajustaments de FSE, d’acord amb la normativa vigent.

Per a la resta de finalitats, les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial.

Quins drets tenen les persones interessades?

Teniu dret a obtenir informació del Departament d’Educació sobre si estem tractant dades personals que us concerneixen, o no.

Com a persones interessades, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.

Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades d’acord amb les condicions establertes a l’article 18 de l’RGPD. En aquest cas, únicament tractarem les vostres dades per a exercir o defensar reclamacions o en cas de protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important.

En determinades circumstàncies, podeu oposar-vos, motivant la vostra sol·licitud, al tractament de les vostres dades personals.

Més informació

Què són els drets de les persones interessades

Com exercir-los

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, dirigint una sol·licitud en suport paper a la unitat responsable del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona) o al centre educatiu. També es pot fer en format electrònic, mitjançant la petició genèrica disponible a (la presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé de sistema alternatiu d’identificació ‘idCat Mòbil’). Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud què o quins drets exerciu.

Llista de formularis d’exercici de drets

Legitimació legal per al processament de dades

El tractament de les dades dels usuaris es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

 1. La sol·licitud d’informació i / o la contractació dels serveis de l’Escola Betúlia, els termes i condicions es posaran a la seva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que el vam informar posant a la seva disposició la present política de privacitat, que, després de la lectura d’aquesta, en cas d’estar conforme, pot acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a l’efecte.

En cas que no ens faciliti les seves dades o ho faci de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Receptors de les dades

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Escola Betúlia, excepte en el cas d’obligació legal o que sigui d’obligat compliment, o en el cas que sigui necessari per dur a terme l’objectiu de la contractació dels béns i serveis que ofereix l’Escola Betúlia.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui informació amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, l’Escola Betúlia no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari de l’RGPD.

Ús correcte dels llocs de l’Escola Betúlia

Els usuaris online dels llocs de l’Escola Betúlia només estan autoritzats a l’ús del portal / plataforma amb prèvia acceptació i compliment de les condicions aquí recollides i hauran d’abandonar qualsevol dels llocs de l’Escola Betúlia en cas contrari.

L’usuari es compromet a utilitzar els materials i recursos dels llocs de l’Escola Betúlia de conformitat al que aquí hem previst, la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar-los amb fins o efectes il·lícits, contraris al que estableix aquest document, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar qualsevol dels llocs de l’Escola Betúlia i els seus continguts o impedir la normal utilització dels mateixos per part d’altres usuaris.

L’usuari es compromet a no:

 • Obtenir, i fins i tot intentar obtenir, informacions i qualsevol classe de material accessible a través dels llocs de l’Escola Betúlia fent ús per a això de procediments diferents dels posats a la seva disposició.
 • Fer un ús no correcte dels continguts dels llocs de l’Escola Betúlia utilitzant-los amb fins diferents dels previstos, reproduint-los, modificant-los o transformant-los.
 • L’usuari s’obliga a no reproduir, duplicar, copiar, vendre, revendre o explotar qualsevol secció dels llocs de l’Escola Betúlia o el seu ús o accés a la mateixa sense comptar amb el beneplàcit de l’Escola Betúlia.

El nom d’usuari i qualsevol altre camp és elegit per l’usuari en registrar-se a qualsevol dels llocs de l’Escola Betúlia. L’usuari es compromet a fer un ús diligent de les claus d’accés, a no posar-les a disposició de tercers i a comunicar al l’Escola Betúlia la pèrdua o robatori de les claus d’accés i el possible accés per un tercer a aquestes.

Propietat intel·lectual

Els textos i elements gràfics constitutius dels llocs de l’Escola Betúlia difosos a través d’aquest, així com la seva presentació i muntatge, són de titularitat exclusiva de l’Escola Betúlia i aquesta entitat ostenta els drets d’explotació d’aquests a través d’acords amb tercers. En aquest sentit, constitueixen materials protegits com a tal pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l’àmbit de la propietat.

Menors

Fora de perill de tot l’anterior, els usuaris i visitants queden advertits que el l’Escola Betúlia no pot controlar, a part d’altres circumstàncies, que menors d’edat facin ús dels llocs de l’Escola Betúlia i els seus serveis. Per això, ni l’Escola Betúlia, ni els seus col·laboradors, accepten qualsevol responsabilitat al respecte; es comunica que seran els pares i tutors legals els únics responsables de controlar i assistir als menors en la navegació pels llocs de l’Escola Betúlia i habilitar qualsevol altre mecanisme necessari que, si escau, impedeixin l’accés per part dels menors als llocs de l’Escola Betúlia i / o els seus serveis, no admetent l’Escola Betúlia cap reclamació al respecte.

Altres

Reservat el dret de modificar aquesta declaració de privacitat en qualsevol moment, pel que preguem que la revisi amb freqüència. Si féssim modificacions significatives o essencials a aquesta política o la forma en què utilitzem la informació del menor, us ho notificarem a vostè, al pare, mare o tutor mitjançant el correu electrònic que ens hagi fet constar a l’hora de registre de l’alumne.

Videovigilància

L’escola pot disposar d’un sistema de videovigilància. En aquest supòsit, les persones interessades tindrien dret a accedir a les imatges o veus captades i a obtenir-ne una còpia. Si escau, l’escola podria modificar la filmació per evitar la identificació de terceres persones. En el formulari de sol·licitud caldria fer constar el lloc, la data i l’hora aproximada (en franges no superiors a dues hores) en què es va captar la imatge o la veu. A fi de poder identificar la imatge i / o la veu de la persona afectada, caldrà proporcionar una imatge i / o un enregistrament de la veu.