Skip to main content

La Robòtica

La robòtica i la informàtica a l’Escola Betúlia es tracten com una eina de desenvolupament de les capacitats dels i les alumnes des d’infantil fins a l’ESO. Entre aquestes capacitat s’inclouen el pensament analític, la resolució de problemes, el treball en equip i la creativitat.

En finalitzar el procés educatiu a la nostra escola els i les nostres alumnes poden resoldre problemes mitjançant la seva descomposició en parts, poden treballar amb lògica booleana elemental, poden representar els números en diferents sistemes (binari, decimal…) i conèixer com es representen i tracten dades més complexes de diferents tipus.

També són capaços de modelar l’estat i comportament de sistemes reals de complexitat adequada a la seva edat i representar-los amb l’ús d’abstraccions informàtiques. Comprendre algoritmes fonamentals com una cerca o una ordenació…En acabar l’etapa d’ESO poden programar en diferents llenguatges, poden muntar, desmuntar i detectar avaries en ordinadors i tenen capacitat per aplicar els seus coneixements informàtics per resoldre problemes del món real.

Usen la tecnologia de manera adequada i segura, tenint cura de la pròpia privacitat i respectant la dels altres.