Skip to main content

Educació Infantil

L’etapa d’educació infantil comprèn els nens i nenes entre els 3 i 6 anys: els estels (EI-3), les baldufes (EI-4) i els patinets (EI-5). El principal objectiu de l’etapa és aconseguir que els nens i nenes siguin autònoms i capaços de desenvolupar-se personalment i intel·lectualment en un ambient emocionalment estable i engrescador.

El nostre projecte pedagògic es basa en desvetllar i potenciar a cada alumne les seves capacitats de treball i competències que contribueixin al seu progrés com a persona, acompanyant-los i compartint amb ells la il·lusió per a la descoberta del món que els envolta, sense deixar de potenciar els valors que, com a petites persones, hauran d’anar adquirint i practicant com a membres d’un grup.

En aquest procés comptem i busquem la col·laboració i la complicitat de les famílies dels nostres alumnes, amb les quals mantenim un contacte fluid i constant en tota aquesta primera etapa escolar. Valorem molt la immediatesa i el fet de poder estar comunicats en tot moment.

En aquestes edats es posen les bases que els ajudaran al llarg de la seva vida personal i escolar amb l’observació, l’experimentació i la manipulació com a eines d’aprenentatge. El joc serà el mitjà essencial i necessari pel bon desenvolupament emocional, també imprescindible en les relacions interpersonals, tot potenciant la creativitat i l’escolta.Hi ha tres àrees bàsiques de coneixement que es treballen de manera global i interdisciplinària, establint relacions entre els seus continguts:

  • Descoberta d’un mateix: adquisició dels hàbits necessaris per promoure l’autonomia i la confiança en un mateix. Proposem activitats en què cada nen i nena pugui explorar les seves capacitats motrius amb la manipulació d’objectes.
  • Descoberta de l’entorn: utilització, com a mitjà de coneixement, de l’entorn més proper. Establiment de relacions entre les diferents activitats proposades i allò que ens envolta, com ara la família, les festes tradicionals i el barri.
  • Intercomunicació i llenguatges: els diferents llenguatges treballats (llenguatge oral, matemàtic, musical, plàstic, llengua anglesa…) són una eina per a la comunicació en diferents contextos.

Anglès

La iniciació a la llengua anglesa s’inicia a EI-3 i es fa mitjançant diferents sessions setmanals basades en activitats, cançons i jocs de desenvolupament motor, sempre realitzades en aquesta llengua.

Tanmateix, es duen a terme classes d’anglès en grups desdoblats i periòdicament es realitzen sessions de conversa oral amb el professor nadiu de l’escola, que és qui dona el to més diferencial al registre d’anglès habitual.

Altrament, també s’utilitza la introducció del vocabulari anglès en d’altres activitats, com és en el cas dels ambients de creativitat.

TIC TAC

Les TIC i TAC a educació Infantil, a més de ser un vehicle d’accés a la informació que s’ha d’aprendre a utilitzar de forma adequada, ens ofereixen una eina de suport en la construcció de coneixement que ajuda als nostres alumnes en el seu procés d’aprenentatge .

Utilitzem les TAC com a recurs educatiu al servei dels continguts curriculars però també com a eina per promoure una sèrie de competències i valors: aspectes com la creativitat, la capacitat de treballar en equip, la resolució de problemes i l’interès per la tècnica i la tecnologia.

L’escola disposa de diferents pissarres digitals interactives que s’utilitzen en funció de les activitats que es desenvolupen a les diferents matèries, així com l’aula d’informàtica, ordinadors, i tauletes (per als alumnes d’EI-4 i EI-5).

L’alumnat d’EI-5 també s’inicia a la descoberta de la “programació robòtica” aplicada als bee-bots. Es realitza primer amb targes i, a final de curs, amb la introducció a la programació mitjançant les tauletes i el software específic.

AMBIENTS DE CREATIVITAT

En aquesta activitat participen els tres nivells d’educació infantil. Una tarda a la setmana els nens i nenes d’EI-3, EI-4 i EI-5 es distribueixen en cinc grups per fer activitats creatives com:

“Cuinem?”, “Cosim?”, “Dansem?”, “Construïm?” i “Juguem amb les ombres?”

A cada grup hi ha alumnat dels tres cursos, amb la qual cosa es promou la coneixença entre infants de diferents edats, la col·laboració i les relacions d’ajuda. Els agrupaments són flexibles, ja que cada infant decideix en quin taller vol participar. En aquests espais es proposen diferents materials, recursos o activitats que els nens i nenes realitzen de manera autònoma, se’ls plantegen tasques que poden realitzar sols o amb parelles i on l’adult actua com a dinamitzador o únicament com a suport (coach) per realitzar els projectes creatius dels nens.

JOCS DE DESCOBERTA

En els tres cursos d’educació Infantil es realitza un joc de descoberta que, d’una manera interdisciplinària, lúdica i molt imaginativa, portarà al grup classe a la descoberta de nous aprenentatges i experiències. Aquest joc trenca totalment el canal habitual de treball, buscant també la consciència de grup classe i la complicitat de les famílies! Pirates, cavallers, fades, indis, bruixes, ocellets o formiguetes poden portar al grup pels “camins fantàstics, imaginatius i divertits” de la descoberta. I és que de cop i volta la classe pot esdevenir un nou escenari de treball, vivencial i sobretot divertit.

PONÈNCIES

El teatre, els poemes, la narració de contes i també la realització de diferents “ponències” que els nens realitzen a partir d’EI-3 tenen com a objectiu no només aprendre a parlar i a expressar-se adequadament en públic, sinó també a gaudir en compartir allò que es descobreix o es coneix.

El treball de l’expressió oral potencia els aspectes formals d’entonació, vocalització, llenguatge corporal…, però també col·labora en situar les bases d’altres aprenentatges, com el de l’expressió escrita: en els aspectes estructurals de coherència, ordre, ús de vocabulari precís i correcte, argumentació, etc.

Parlar en públic és més senzill si des de ben petit has après a viure’n l’experiència, i sobretot familiaritzar-te amb un públic més que agraït: els seus companys de classe.

EXPERIMENTEM

Al llarg de l’educació infantil realitzem diferents tallers per treballar i experimentar, com un mitjà més de l’estimulació cognitiva dels més petits. A EI-5 aquest taller es realitza setmanalment en petits grups, que tenen en comú el fet de treballar aspectes com: la formulació d’hipòtesis, la identificació de problemes, l’establiment d’objectius, la planificació, l’aprenentatge per assaig-error i finalment la valoració del resultat obtingut.

Aquesta activitat es realitza en grups reduïts. La dinàmica de la classe és oberta, amb molta presència de l’intercanvi d’idees i de la col·laboració dels altres.Aquesta activitat es veu reflectida en un petit blog que es pot seguir al web de l’Escola.

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

L’Escola Betúlia ha mostrat sempre interès i mitjans per a despertar la sensibilitat i la capacitat d’expressar i percebre sentiments a través de l’art, bé sigui pintura, escultura, dansa, teatre o música. Aquests aprenentatges són una manera més de sensibilitzar els infants vers al món i la societat que els envolta.

A través dels artistes més rellevants, els nens i nenes d’educació Infantil s’aproximen a l’art tot treballant: Miró, Jackson Pollock, Kandinsky, Gaudí, Calders, Monet… i ho fem tocant i palpant l’art d’una manera directa, participativa i creativa, però també anant-ho a veure en directe, amb visites al MNAC, Fundació Miró, CaixaForum, Museu de Badalona, Sant Jeroni de la Murtra, Parc Güell… o participant en tallers d’escultura o pintura creativa al CaixaForum .

Tanmateix, tenim molt present que a prop de la nostra escola també es pot descobrir l’art, a càrrec de Campeny i d’Eulàlia Monés.

RACONS D’APRENENTATGE

En els cursos d’EI-3, EI-4 i EI-5 es fan racons itinerants lligats a les àrees d’aprenentatge. S’organitzen en petits grups de nens i nenes que van rotant per diferents espais. Els racons són variables amb relació al ritme de cada grup i es van modificant a mesura que avancen els aprenentatges, utilitzant diversos recursos ( tauletes, jocs manipulatius, PDI…). El més llarg recorregut durant tot el curs és el dedicat a la lectura i a l’escriptura (camins, discriminació visual, direccionalitat, treball de la pinça, aparellar i classificar paraules, lectura individualitzada, etc.). Així com el de les matemàtiques (sèries, reconeixement numèric, classificació per atributs, tangrams, pensar, calcular, numerar, etc.).